alisabanoglu / stratos-tropos-4

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Stratos Validator kurulum rehberi ⚛️

image

Stratos Türkiye Telegram grubu: Stratos Türkiye

Sistem gereksinimleri:

8GB RAM
160 GB SSD
4 vCPU

Validator kurulumu:

root yetkisi:

sudo su

root dizinine gidiyoruz:

cd /root

Sistem güncellemesi:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Kütüphane kurulumu:

sudo apt install make clang pkg-config libssl-dev build-essential git jq ncdu bsdmainutils -y < "/dev/null"

Binary dosya kurulumu:

cd $HOME
wget https://github.com/stratosnet/stratos-chain/releases/download/v0.8.0/stchaind

stchaind

md5sum stchain*

👉 Komutu girdikten sonra görselde ki gibi çıktı alıcaksınız

image

Binary dosyalarına execute yetkisi verelim

chmod +x stchaind

Altta ki komutu girdikten sonra görselde ki gibi çıktı alıyoruz.

ls

Sizde sadece schaind yazması yeterli, sui ve stratos-chain yazmayacak.

image

Go kurulumu

 • go version yazdığınızda 1.16+ üstü sürüm olmalı, genelde 1.18 çıkar.
wget -O go1.18.2.linux-amd64.tar.gz https://golang.org/dl/go1.18.2.linux-amd64.tar.gz 
rm -rf /usr/local/go && tar -C /usr/local -xzf go1.18.2.linux-amd64.tar.gz && rm go1.18.2.linux-amd64.tar.gz 
echo 'export GOROOT=/usr/local/go' >> $HOME/.bash_profile 
echo 'export GOPATH=$HOME/go' >> $HOME/.bash_profile 
echo 'export GO111MODULE=on' >> $HOME/.bash_profile 
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$HOME/go/bin' >> $HOME/.bash_profile && . $HOME/.bash_profile 
go version 
go mod tidy

Source code ile binary dosyayı derliyoruz.

git clone https://github.com/stratosnet/stratos-chain.git
cd stratos-chain
git checkout v0.8.0
make build

👉 Hata alırsanız

 • Hata almazsanız bunları girmenıze gerek yok. (yüksek ihtimal hata almayacaksınız)
go mod tidy
sudo apt update
make build

Binary dosyalarını $GOPATH/bin dizinine yüklüyoruz:

cd ~/stratos-chain
make install

initialize işlemi yapıyoruz.

 • 👉 Node Name kısmını kendi validator isminizi girin 👈
cd $HOME
./stchaind init NodeName

genesis.json ve config.toml dosyalarını indiriyoruz:

wget https://raw.githubusercontent.com/stratosnet/stratos-chain-testnet/main/genesis.json
wget https://raw.githubusercontent.com/stratosnet/stratos-chain-testnet/main/config.toml

addrbook.json dosyasını indiriyoruz:

wget -O $HOME/.stchaind/config/addrbook.json "https://github.com/mmc6185/node-testnets/blob/main/stratos/stratos-tropos-4/addrbook.json?raw=true"

genesis.json ve config.toml dosyalarını .stchaind/config/ dizini altına taşıma işlemi:

mv config.toml $HOME/.stchaind/config/
mv genesis.json $HOME/.stchaind/config/

servis dosyası :

echo "[Unit]
Description=Stratos Node
After=network.target
[Service]
User=$USER
Type=simple
ExecStart=$(which stchaind) start
Restart=on-failure
LimitNOFILE=65535
[Install]
WantedBy=multi-user.target" > $HOME/stratosd.service
sudo mv $HOME/stratosd.service /etc/systemd/system
sudo tee <<EOF >/dev/null /etc/systemd/journald.conf
Storage=persistent
EOF

servisimizi aktifleştiriyoruz:

sudo systemctl restart systemd-journald
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable stratosd
sudo systemctl restart stratosd

Node'umuzun loglarına bakıyoruz.

 • Görselde ki gibi loglar akıcak, 1-2-3 diye başlıyacak sizde.
journalctl -u stratosd -f

image

Şimdi explorere gidiyoruz: explorer linki

 • Sol üstte Latest Block yazıcak, güncel blok orası.
 • Birazdan false çıktısı komutunu gireceğiz
 • False çıktınız true yazacak, false olması için güncel bloğa gelmesi gerekiyor, örnek:
 • Eşleşmesi max 30-60 dakika arası sürer.
stchaind status 2>&1 | jq .SyncInfo

image

Şimdi o eşleşirken biz cüzdan oluşturalım:

 • WalletName kısmını kendı cüzdan adınız yapın!
 • Çıkan bilgileri not edin en altta 12 kelımenız olacak o da dahil.
stchaind keys add --hd-path "m/44'/606'/0'/0/0" --keyring-backend test WalletName

Faucetten token alalım

 • WalletAdres kısmını kaldırın ve cüzdan adresinizi yazın, tırnakları kaldırmayın!
curl --header "Content-Type: application/json" --request POST --data '{"denom":"ustos","address":"walletAddress"} ' https://faucet-tropos.thestratos.org/credit

Bakalım tokenler gelmişmi

 • st1400.. kısmına kendi cüzdan adresinizi yazın
stchaind query bank balances st1400f6e4kes5sk0ltfz8ms74ga9wzd9dulchh5q

image

Validator oluşturma

 • NodeName kısmına validator ismimizi girin!
 • WalletAddres kısmına cüzdan adınızı girin!
stchaind tx staking create-validator \
--amount=100000000ustos \
--pubkey=$(stchaind tendermint show-validator) \
--moniker="NodeName" \
--chain-id=tropos-4 --keyring-backend=test --gas=auto -y \
--commission-rate=0.10 \
--commission-max-rate=0.20 \
--commission-max-change-rate=0.01 \
--min-self-delegation=1 \
--from=walletAddress \
--gas=auto -y

Explorerde kendimizi kontrol edelim:

image

Stratos Türkiye Telegram grubu: Stratos Türkiye

Reach out to me

zaferayan @zaferayan uc1vykhlufpaoghrwhjikrqg


ruesandora ruesandora0

 • 🔭 I’m currently working on developing my community

 • 🌱 I’m currently learning Blokchain

 • 👨‍💻 All of my projects are available at Github

 • 📝 I regularly write articles on Layer-1 Blokchain

 • 💬 Ask me about Telegram - Twitter

 • 📫 How to reach me Mail

 • 📄 Know about my experiences Forum

 • Fun fact Managing Community | produce content

About